Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 1
PitjorMillor Ja que l'Ajuntament no informa, els plens són en horari de matí, la gent no pot acudir als plens, no tenim un acta oficial publicada, no tenim accés als enregistraments ni en àudio ni en vídeo dels plens; em permeto fer-vos un resum personal del desenvolupament del ple celebrat ahir 29 d'abril de 2010.

Si algú considera que existeix alguna imprecisió que ho digui, ho comprovaré, i si escau efectuaré la modificació pertinent. N’hi ha comentaris entre parèntesis, són apreciacions meves referent al tema que es va abordar en ple.
 

José Manuel García Bravo
Presidente de Democracia 3.0


 

 

Desenvolupament del Ple 29 d'abril de 2010. 
 

Decrets d'Alcaldia. 
Oberta convocatòria pública per a cobrir la vacant de Jutge de Paz Substitut. 
Contractació de dos nous crèdits per import agregat de 150 mil euros. (El nivell d'endeutament es situa per sobre dels 7 milions d'euros. En el que va d'any s'han sol·licitat crèdits per import de 700 mil euros) 

Punt 1º.- Examen de les candidatures i designació dels membres del Consell de Ciutat de Sant Andreu de la Barca. Punt retirat de l'ordre del dia per existir discrepàncies entre el reglament del Consell de Ciutat aprovat en ple i el publicat per l'Ajuntament en el butlletí oficial. (Després de gairebé tres anys des de l'aprovació del reglament és absolutament vergonyosa aquesta situació. No és la primera vegada que succeeix.) 

Punt 2º.- Aprovació del Programa de Participació Ciutadana relatiu a la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Sant Andreu de la Barca, elaborat per la Fundació Catalunya Segle XXI, com a equip col·laborador de l’equip redactor Jornet Llop Pastor, SLP. 

CIU manifesta que la canalització de la participació ciutadana es limita únicament a través del Consell de Ciutat (recordem encara no s'ha creat), però recorda també l'existència dels consells sectorials i que els mateixos no són utilitzats. 
ERC. Qualifica el document com essencial i cabdal. Elogien que el document sigui dinàmic. Anuncien la seva participació activa i sol·liciten que s'impliqui a l'oposició en l'operatiu que desenvolupi el Pla. 
ICV-EUiA Qualifica el document com bo. Sol·licita la participació activa dels grups polítics. S'ofereixen per a formar part del grup impulsor, del que han deixat fora als partits polítics. 
PSC. Parlen de procés participatiu. L'objectiu es centra a definir la filosofia de la ciutat en els pròxims 20 anys. Sol·licita la participació de l'oposició en l'aportació d'idees. 
S'aprova per unanimitat. 

Punt 3º.- Afectació al servei públic de recollida de residus, neteja viària i deixalleria d’una nau (núm. 2) en projecte, a construir en un terreny municipal. Aprovació del Plec de clàusules particulars per a la construcció d’una nau de serveis i per la utilització privativa de la nau núm. 2 a favor de l’empresa URBASER, SA; i aprovació de la minuta de conveni entre l’empresa URBASER, SA i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. 

CIU. Comenta que ha rebut informació parcial i que no es va aprofundir suficientment en la comissió informativa prèvia a ple. Ha pogut comprovar posteriorment que la construcció d'aquesta nau estava contemplada en els pressupostos del 2010. La nau, dividida en dos, es destinarà a la brigada municipal d'obres i serveis d'una banda i la resta serà destinat a l'ús de l'empresa URBASER, empresa adjudicatària del servei de neteja viària. 
ERC. Planteja dubtes sobre el tema. És cert que està recollit en pressupostos no obstant això només estava contemplat l'ús per a la brigada municipal d'obres i serveis. No s'efectua una licitació per a la construcció de les naus, sinó que s'adjudiquen per conveni. No s'ha efectuat un estudi econòmic que determini si la millor opció hagués estat el lloguer de la nau. 
ICV-EUiA. Es manifesta en contra d'hipotecar sòl públic, que pràcticament no existeix en SAB. On se situa actualment la brigada d'obres i serveis es construiran pisos. URBASER té encarregada la construcció, decideix qui construeix, dirigeix les obres. Per quines URBASER no lloga una nau en el polígon? Recorda que URBASER segons el plec de condicions de contractació del servei de neteja viària estava obligada a la construcció d'una nau. Els informes duts a ple no reflecteixen la realitat del projecte ja que no determinen quants m2 de nau seran per a la brigada i quants para URBASER. 
PSC.- Pren la paraula el Sr. Castellar (gens té a veure sobre el tema, però l'Alcalde li deixa parlar malgrat no ser el portaveu del grup municipal socialista) per a parlar sobre el pressupost. Manifesta que tant ERC i ICV-EUiA van a votar en contra encara que ni ells mateixos saben per què. En el pressupost d'inversions es destinen 500 mil euros, sense crèdits, finançats a través d'un conveni amb URBASER. No és un mal negoci alliberar terrenys per a la construcció de pisos de protecció oficial i a més obtenir la construcció d'una nau. Li recrimina a ICV-EUiA que cada any aquest ajuntament incrementa el patrimoni. Recrimina a ERC que vota en contra sistemàticament i que l'oposició està actuant en clau electoral.
ICV-EUiA.- L'increment del patrimoni ve de l'actualització del valor del patrimoni. 
ERC.- Manifesta que van justificar suficientment el seu vot en contra en els pressupostos. El Sr. Castellar menteix. Qui pensa al maig del 2011? Parla de demagògia per part del PSC. 
PSC.- L'Alcalde parla que la construcció de la nau donarà servei a la ciutadania. És una nau sense cost per al municipi (sembla que per a aquest ajuntament qualsevol cosa que es fa no representa cost per al municipi, no obstant això el deute arriba ja els 7,1 milions d'euros). Parla d'alliberar terrens per a la construcció de pisos de protecció oficial. Que les naus seran propietat de l'ajuntament. Que el patrimoni creix anualment. Que s'habilitarà una partida extraordinària per a cobrir les necessitats socials dels veïns del municipi (no ve al cas, qui està en campanya electoral?). Es procedeix a la votació: PP,CIU, PSC a favor. En contra ERC i ICV-EUiA 

Punt 4.- Punt d'ordre del dia sobrevingut. (Sento no poder posar el seu redactat complet). Es refereix a la 33ª modificació puntual del Pla General d'Ordenació de Sant Andreu de la Barca. 

ICV-EUiA.- Fa referència a l'informe de política territorial en el qual valora l'expedient de modificació determinant que la imatge volumètrica dels polígons industrials és poc encertada i que es requereix de l'ajuntament que en modificacions posteriors es faci una correcta ordenació. 
PSC.- L'Alcalde manifesta que el volum i l'estètica són importants, però que és més important l'activitat de l'empresa (es refereix que es van modificar alguns paràmetres del PGO per a afavorir l'ampliació d'una empresa que havia amenaçat amb abandonar Sant Andreu de la Barca).

Mocions 

S'aprova per unanimitat les següents mocions presentades pel PSC.: d’adhesió a la Declaració del Dia d’Europa 2010; en relació al fons estatal d’acollida i immigració; de suport per declarar el 9 de novembre com a Dia Internacional de la Participació Ciutadana. 
La quarta moció presentada a ple també per el PSC (per segon any consecutiu) va ser retirada i es referia a declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans. (El passat any vaig forçar la retirada de la moció quan la totalitat dels partits estaven d'acord amb ella, aquest any desconec que ha passat). 

Precs i preguntes 

CIU. Va preguntar per si el carril bici és només per a usuaris del servei de bicing. 
ERC. Va exigir major implicació de l'Ajuntament en la pròxima diada de Sant Jordi. Va preguntar si haurà canvi de model per a la festa major o s'organitzarà com sempre. Va advertir de deficiències en la calli Montpedrós. Va recordar que el 3 de maig es produirà un simulacre d'emergències. Va preguntar qui gestionarà el Teatre. 
ICV-EUiA- Va preguntar per la situació del sector 21 i perquè està paralitzat. Va preguntar per la bassa contra incendis i quan anava a ser neteja. 
PSC.- Contesta que a Sant Jordi l'Ajuntament fa moltes activitats. Que la C/ Montpedrós es millorarà quan toqui. Que els problemes del sector 21 són problemes de coeficients i que s'han produït reunions amb els propietaris per a arribar a un acord (MENTIDA). En relació amb la bassa que ja s'estava arreglant, quina casualitat que ho pregunti el dia que comencem la neteja. Cinisme perquè ICV-EUiA mitjançant vídeo ho va denunciar amb antelació al dia del ple. 

Preguntes realitzades per qui subscriu 

Vaig insistir en preguntar-li per les dades estadístiques de la policia local de Sant Andreu de la Barca, de la seva policia. Em va negar en l'anterior ple l'increment del 700% dels delictes comesos entre 2007 i 2009. Li vaig preguntar si també negaria als diversos propietaris d'establiments la denúncia per robatoris que van formular en el programa Espanya Directe de Televisió Espanyola. Em va manifestar l'Alcalde que jo tenia intencions ocultes (jo creo que les meves intencions són clares: impedir que torni a ser alcalde) i que l'actuació d'aquests veïns entra dintre de l'espectacle mediàtic. 

Li vaig preguntar si també negaria els informes del Departament de Medi Ambient de la GENCAT sobre contaminació per partícules i diòxid de nitrogen, el nivell del qual encara estava sobre el límit i per damunt respectivament de comportar risc per a la salut humana. Em va contestar que en partícules s'havia descendit molt, (MENTIDA), i que el diòxid la culpa era dels automòbils. 

Li vaig preguntar si les seves paraules les hi duu el vent ja que a l'abril de 2008 tant en ple com en el diari de Sant Andreu s'havia compromès que tot el personal contractat pel Centre de Dia i residència per a la Gent Gran Vitalia serien veïns de Sant Andreu de la Barca. (MENTIDA). No va contestar. 

Li vaig preguntar pel nombre d'habitatges de protecció oficial adjudicades a Sant Andreu de la Barca que es troben desocupades pels seus titulars. 

Li vaig preguntar si és possible que els adjudicataris dels pisos de lloguer protegit per a joves puguin realquilar les seves places de pàrquing. Em va contestar que si coneixia algun cas que ho denunciés. 

 

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0