Get Adobe Flash player
Valoració d'usuari: / 17
PitjorMillor 

 I M P O R T A N T  

Container con restos de actividad junto al CC Atrium. Fotografía tomada el día 7 de octubre de 2010.El passat dia 30 de setembre en ocasió del ple ordinari vam demanar a l'Alcalde la instrucció d'un expedient sancionador per tal de determinar qui estava fent obres al centre comercial Atrium, concretament a la discoteca, en no constar cap permís concedit per l'Ajuntament. L'alcalde no va realitzar cap menció al tema en el ple. 

Les obres han continuat malgrat el requeriment efectuat per Democràcia 3.0 i la discoteca Sound Factory té intenció d'obrir al públic el proper dia 22 d'octubre tal com anuncia en el seu grup facebook. 

El dia de ple l'Alcalde disposava d'informació que no va facilitar i que Democràcia 3.0 fa avui pública davant la imminent obertura de la discoteca i el risc que aquesta situació pugui representar per a les persones que acudeixin a l'acte d'inauguració. 
 

Centrant el tema.
 

La llicència municipal ambiental per a l'exercici de l'activitat de multidiscoteca es troba, des del 18 de juliol de 2006, a nom de la mercantil SPARE TIME MANAGEMENT SL, sotmesa a una revisió periòdica cada 8 anys. Des de l'any 2006 fins ara no s'ha efectuat revisió d'aquesta llicència. 

En data 18 de juny de 2010 la empresa LU PING LIU VILADECANS SL demana a l'Ajuntament el canvi de titularitat de la llicència que va ser concedida a SPARE TIME MANAGEMENT SL Aquest canvi de titularitat permetria a LU PING LIU VILADECANS SL l'exercici de l'activitat de multidiscoteca. Per tal de documentar la petició LU PING LIU VILADECANS SL presenta certificat tècnic expedit per l'Enginyer tècnic col.legiat, núm. 15027, visat pel Col.legi d'enginyers tècnics industrials de Barcelona, en què s'acredita el compliment de la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat. 

El canvi de titularitat de la llicència és concedit a la Junta de Govern municipal de data 15 de juliol de 2010 a virtut de la documentació presentada per LU PING LIU Viladecans SL, amb informe favorable de l'assessoria jurídica municipal i amb l'informe favorable de l'Enginyer municipal, aquest últim informe supeditat al compliment de les condicions que constaven en la llicència originària, és a dir a les imposades a SPARE TIME MANAGEMENT SL 
 

Les il.legalitats.
 

Democràcia 3.0 ha obtingut unes fotografies, que van ser preses el dia 22 de setembre de 2010, que demostren l'existència de precintes a la caixa de comptadors que subministren llum a la discoteca, la inexistència de comptadors elèctrics i la instal lació de fusibles que permeten el subministrament il.legal de corrent en el complex. Democràcia 3.0 ha tingut coneixement que la inexistència de comptadors es remunta a l'any 2008. 

La Junta de Govern municipal del 15 juliol 2010 va concedir un canvi de titularitat d'una llicència d'acord amb un informe d'un enginyer tècnic, visat pel Col.legi d'Enginyers, en què s'acredita el compliment de la normativa vigent per a l'exercici de l'activitat i resulta que ni tan sols existeixen comptadors per al subministrament de fluid elèctric. La defraudació de fluid elèctric es troba tipificada al'article 255 del vigent Codi Penal. 

La inexistència de comptadors i la instal lació fraudulenta de fusibles que garanteixen l'existència de fluid elèctric impedeix que puguin funcionar els sistemes d'emergència habituals per a l'exercici d'una activitat com la de multidiscoteca. Aquesta situació implica un greu risc per a les persones. 

Però la història no acaba aquí. El canvi de titularitat de la llicència sol.licitada per LU PING LIU VILADECANS SL ¿amb què base documental es concedeix?. Perquè es produeixi el canvi de titularitat d'una llicència municipal ambiental s'ha d'acreditar la subrogació del nou titular (article 64 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions). És a dir que LU PING LIU VILADECANS S.L. va haver d'acreditar en el moment de la sol.licitud que SPARE TIME MANAGEMENT, titular de la llicència, li havia transferit la titularitat per fer front als drets i deures derivats de l'autorització. 

Desconeixem quina documentació va presentar LU PING LIU VILADECANS SL per acreditar legítimament el canvi de titularitat sol.licitat, tot i que està en poder de Democràcia 3.0 document signat per l'Administrador únic de SPARE TIME MANAGEMENT SL en el qual exposa que no ha transferit la titularitat de la llicència per a l'exercici de l'activitat de multidiscoteca a cap mercantil i que per tant desconeix en virtut de que poder o autorització s'ha legitimat a empresa alguna per exercir aquesta activitat. S'adjunta còpia de l'escrit. 

Recordem que la Junta de govern del 15 juliol 2010 va concedir el canvi de titularitat, amb informe favorable de l'assessoria jurídica, en base al compliment de l'article 64 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal.lacions . Si l'administrador únic de SPARE TIME MANAGEMENT SL exposa que no ha transferit la titularitat de la llicència a cap mercantil ¿en virtut de quina documentació s'empara el canvi de titularitat?, Sobre la base de quina documentació l'assessoria jurídica de l'ajuntament informa favorablement el canvi de titularitat? ¿En base a què documentació la Junta de Govern Local aprova el canvi de titularitat? 

Democràcia 3.0 porta temps denunciant situacions irregulars al Centre Comercial Atrium, situacions que són desateses pel nostre Ajuntament. En totes elles és present Coperfil Group com a propietari de les instal.lacions. Per què l'Ajuntament no actua contra Coperfil? 

Desconeixem les relacions contractuals entre Coperfil Group, LIU PING LIU VILADECANS SL i SOUND FACTORY BCN, que s'hauran de esclarir, però des d'aquí volem denunciar aquesta nova irregularitat al centre comercial Atrium i impedir que Sound Factory BCN inauguri el proper dia 22 d'octubre la discoteca, tal com té previst.  

Democràcia 3.0 demana públicament l'obertura d'una comissió d'investigació i la celebració d'un ple extraordinari i urgent en què tant l'alcalde com els membres de la Junta de Govern donin les explicacions oportunes al respecte de la tramitació d'aquest canvi de titularitat. 


 

Activin fullscreen a la barra inferior del visualitzador i clic sobre les imatges per a una millor observació.

   

Powered by SEM
 
Acords de col·laboració

 

Cercar en la web D3.0